Lovtekster

 

Mange knytter nok rettssystemet tett opp mot lovtekstene. Du som studerer rettslære vet imidlertid at også andre rettskilder er viktige. Men du vet også at lovtekstene er den rettskilden som tillegges størst vekt.

Oppgave

 

  1. Gjør rede for hvordan lovene i Norge kategoriseres. Hva vil det si at lovene har ulik trinnhøyde?
  2.  Forklar hva som er forskjellen mellom en alminnelig lov og en forskrift.
  3. Hvorfor har vi forskrifter?
  4. Lover og forskrifter er tilgjengelige på www.lovdata.no. Bruk dette nettstedet for å svare på de neste oppgavene. Gå inn på lovdata og finn forskriften om ”merking av fottøy”. Beskriv kort hva denne forskriften omhandler. Ta utgangspunkt i ordlyden i forskriften, og forklar med egne ord.
  5. Merkingen av fottøy skal inneholde opplysninger om hvilke tre deler av fottøyet?
  6. Finn ”navneloven”.  Hva står det i § 1?
  7. Hva skjer hvis barnet ikke har fått navn når det er seks måneder gammelt?
  8. Er det lov til å bruke etternavn som mellomnavn?

Nettressurser

Lovdata

http://www.lovdata.no

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 21.08.2007

© Cappelen Damm AS