Kapittel 1 - Regler i samfunnet

 

Oppsummering av kapittel 1

I et samfunn finnes det mange normer og regler. Vi har rettsregler, etiske regler og sosiale normer som sier noe om hvordan vi skal opptre. I rettslærefaget studerer vi rettsreglene. Rettsreglene regulerer forholdet mellom borgerne i samfunnet og forholdet mellom borgerne og det offentlige. Det spesielle med rettsreglene i forhold til de øvrige reglene er at rettsreglene, ved hjelp av domstolene og politiet, kan gjennomføres ved tvang. Brudd på etiske regler og uformelle normer fører i første rekke bare til sosiale reaksjoner. Som andre regler endrer de uformelle normene seg over tid. Hva som er sosialt akseptabelt i dag, kan være noe helt annet enn hva som var akseptabelt for 50 år siden. Mange etiske regler har dannet grunnlag for rettsregler, se for eksempel straffelovenes bestemmelser om drap. Etiske vurderinger kan også være en rettskilde, se for eksempel eiendomsmeglingsloven § 3-1. I jussen finner vi mange etiske dilemma, for eksempel abortspørsmålet. Romerretten har hatt stor betydning for hvordan dagens rettssystem og juridiske tenkning er. For det første er romerretten et historisk eksempel på hvordan regler var med å utvikle samfunnet. For det andre var romerretten grunnlag for omfattende studier og senere bruk i middelalderen.

Studiet av romerretten i middelalderen dannet grunnlaget for juridisk argumentasjon slik vi kjenner den i dag. Maktbalansen mellom Norges Konge og adel gjorde det enklere for Kongen å styre rettsutviklingen. I praksis hadde likevel prinsipper utviklet under romerretten stor gjennomslagskraft også når lovverket i Norge ble utviklet.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.08.2007

© Cappelen Damm AS