Kapittel 6 - Strafferett

Oppsummering kapittel 6

Hovedformålet med straff er å styre folks atferd slik at det ikke begås nye lovbrudd. Vi snakker om straffens individualpreventive og allmennpreventive virkning.

 
Det er fire vilkår som alltid må være oppfylt for at en gjerningsperson skal kunne straffes. For det første må handlingen være omfattet av et straffebud (lovkravet). Du har lært om hvorvidt forsøk og medvirkning skal anses omfattet av gjerningsbeskrivelsene i straffebudene. Du har også lært å tolke enkelte straffebud om tyveri, underslag, naskeri, drap, miljøkriminalitet, promillekjøring

osv. Kjennskapen din til disse straffebudene gjør deg bedre rustet til å ta stilling til om lovkravet er oppfylt i en konkret sak.

 
For det andre må det ikke foreligge noen straffrihetsgrunn i form av nødverge, nødrett eller samtykke.
 
For det tredje må gjerningspersonen ha vært tilregnelig da han foretok den aktuelle handlingen. En person er ikke tilregnelig hvis han er under den kriminelle lavalderen, psykotisk, sterkt intellektuelt tilbakestående eller bevisstløs. Hvis bevisstløsheten skyldes selvforskyldt rus, er utilregneligheten imidlertid ikke straffbefriende.
 
For det fjerde kan bare den som har utvist skyld, straffes. Det er to hovedformer for skyld. Forsett foreligger når handlingen og eventuelt følgene av handlingen ble gjort med vitende og vilje. Uaktsomhet foreligger når en handling og følgene av den skyldes uforsiktighet. Gjerningspersonen mente ikke å skade, men burde handlet annerledes. Som hovedregel kan bare personer som har handlet forsettlig, straffes. Mange straffebud bestemmer imidlertid at også uaktsomme lovbrudd er straffbare. Husk også at forsettet eller uaktsomheten må knytte seg til alle deler av gjerningsbeskrivelsen (dekningsprinsippet.)
 
Endelig har du også lært noe kriminologi. Du har fått innsikt i hvordan arv og miljø kan føre til at enkelte personer blir kriminelle. Du har også sett på spørsmålet om straff tjener sitt formål. Påvirker straffetrusselen folks atferd, eller er andre tiltak enn straff vel så effektive? Både etikk, moral og ønske om sosial anseelse bidrar nok til at de fleste av oss ikke foretar straffbare handlinger.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.09.2007

© Cappelen Damm AS