Kapittel 5 - Arbeidsrett

Oppsummering kapittel 5

I arbeidsretten behandler vi den enkelte arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Arbeidstakers rettigheter følger særlig av arbeidsmiljøloven (aml.), som ikke kan avvikes til ugunst for arbeidstaker, jf. aml. § 1-9. Arbeidsmiljøloven gjelder arbeidstakere og ikke oppdragstakere, jf. aml. § 1-8.

 
Arbeidsgivers styringsrett innebærer en rett til å ansette og avslutte arbeidsforhold og til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Arbeidstaker har en lydighets- og underordningsplikt. Arbeidsgivers styringsrett er begrenset av lovgivningen, av tariffavtaler og arbeidsavtalen og må brukes på en saklig måte.
 
Arbeidsmiljøloven kap. 13, likestillingsloven og diskrimineringsloven setter forbud mot usaklig forskjellsbehandling (diskriminering). Reglene rammer direkte og indirekte diskriminering (likebehandling som i realiteten medfører en forskjellsbehandling). For å oppnå reell likebehandling tillater lovene positiv særbehandling hvis det er saklig grunn for det og gevinsten en oppnår, står i forhold til ulempen. Likebehandlingsreglene gjelder allerede ved utlysning av stilling, jf. aml. § 13-2 (1) bokstav a. Det er forbudt med diskriminerende ytringer i utlysningsteksten, jf. straffeloven § 135A. Det er forbudt å forbeholde stillinger for det ene kjønn, jf. likestl. § 4 første ledd. Arbeidsgiver kan ikke stille spørsmål om seksuell legning, politikk, medlemskap i fagforening (jf. aml. § 13-4 (1)) og om religiøs eller kulturell tilknytning (jf. diskrl. § 7).
 
Arbeidsavtale skal inngås skriftlig, jf. aml. § 14-5 (1) første punktum. Arbeidsavtale inngått muntlig eller ved at partene innretter seg som om det foreligger et arbeidsforhold, er også bindende. Som hovedregel må mindreårige under 18 år ha vergens samtykke til å inngå arbeidsavtale, jf. vergemålsloven § 2. Mindreårige under 15 år kan en som hovedregel ikke inngå arbeidsavtale med, jf. aml. § 11-1. Det er til en viss utstrekning anledning til å benytte midlertidig ansettelse og vikarer, jf. aml. § 14-9 (1) andre punktum bokstav a-e.
 
Arbeidsgiver har en lønnsplikt i henhold til det som fremkommer av arbeidsavtale og/eller tariffavtale, jf. aml. § 14-6 (1) bokstav i. Arbeidstaker har plikt til å utføre det arbeid han eller hun blir pålagt, og som ligger innenfor det som er avtalt. Arbeidstaker har en alminnelig lojalitetsplikt.
 
Begge parter har plikter i henhold til systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS), jf. aml. § 3-1. Det stilles krav til både det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet, jf. aml. §§ 4-3 og 4-4. Som hovedregel er arbeidstiden maksimalt 9 timer per dag og 40 timer per uke, jf. aml. § 10-1 og § 10-4 (1). Arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid, jf. aml. § 10-6 (2). En har rett til fravær i en rekke situasjoner, blant annet ved sykdom, graviditet, etter fødsel og ved militærtjeneste, se aml. kap. 12.
 
Arbeidstaker har krav på ferie i fire uker og én dag, jf. feriel. § 5 (1). Etter feriel. § 10 (1) og (2) har arbeidstaker krav på feriepenger som tilsvarer 10,2 % av lønnen i opptjeningsåret.
 
Arbeidstaker kan fritt si opp arbeidsforholdet og trenger ikke gi noen
begrunnelse. Oppsigelse fra arbeidsgiver krever saklig begrunnelse, jf. aml. § 15-7 (1). Nedbemanning ved driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak er bare saklig hvis nærmere vilkår er oppfylt, jf. aml. § 15-7 (2). Forhold på arbeidstakersiden som kan gi saklig grunn for oppsigelse, er typisk mangelfull arbeidsprestasjon eller forsømmelser i tjenesten. Oppsigelsesfristen følger av arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøloven § 15-3 inneholder bestemmelser om minimum oppsigelsesfrist, som varierer fra én til seks måneder avhengig av lengden på arbeidsforholdet og arbeidstakerens alder.
 
Ved avskjed opphører arbeidsforholdet umiddelbart. En arbeidstaker kan avskjediges hvis han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. aml. § 15-14 (1). Ved både oppsigelse og avskjed fra arbeidsgiver gjelder det bestemte formkrav i aml. § 15-4. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert. Videre skal den inneholde en rekke konkrete opplysninger om arbeidstakerens rettigheter.
 
Før beslutning om oppsigelse eller avskjed fattes, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstaker, jf. aml. §§ 15-1 og 15-14 (2). Ved tvist om oppsigelse er saklig, har en som hovedregel rett til å bli stående i stillingen frem til saken er avgjort, jf. aml. § 15-11 (2). Ved avskjed eller oppsigelse i prøvetid har en som hovedregel ingen slik rett, jf. aml. § 15-11 (3). Kommer retten til at oppsigelsen/avskjeden er usaklig, har arbeidstakeren normalt rett til å fortsette i stillingen og krav på erstatning, jf. aml. §§ 15-12 (2) og 15-14 (4).
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.08.2007

© Cappelen Damm AS